MTR04_1012


Posted by cwc329 on 2020-10-12

20201012 week 18 day 01

O

  1. BE210 middleware。

R

  1. 光看影片就覺得累,有點連筆記都沒辦法做。

I

  1. 總算比較理解路由器的角色,也看到現代比較常見的 restful API 的實作方法。雖然使用起來可能比較沒有差別,但是整個程式碼跟我自己亂寫的看起來很不一樣。

D

  1. BE210。

Related Posts

Day06 抽象層 (abstraction)

Day06 抽象層 (abstraction)

[BE201] Express & Sequelize part 5

[BE201] Express & Sequelize part 5

CS50 TCP/IP DNS HTTP

CS50 TCP/IP DNS HTTP


Comments